Promocja RPO Województwa Śląskiego
PRZETARGI
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. BESKIDZKIEJ 99 W SZCZYRKU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 lipca 2014 08:14

BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. BESKIDZKIEJ 99 W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 1640 o powierzchni 532 m², zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 215,0 m²,  objęta KW BB1B/00037445/6 oraz działki nr 1642/2 o powierzchni 579 m², objęta księgą wieczystą BB1B/00006421/6.

Nieruchomość jest usytuowana w centrum Szczyrku przy ul. Beskidzkie 99 - głównej ulicy, do której przylega jednym bokiem. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią: poczta, kino, kościół i budynki mieszkalne wolnostojące. W pobliżu są sklepy, apteka, estrada, ośrodek COS z hotelem, salą sportową basenem, kortami tenisowymi, zespołem skoczni narciarskich i wielofunkcyjnym stadionem, restauracje itp. Nieruchomość wg planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta leży w terenie oznaczonym:

A3.3 UA - tereny zabudowy usługowej (administracja samorządowa, gospodarcza, finansowa, biura i urzędy różne, usługi pocztowe, państwowa i ochotnicza straż pożarna oraz organizacje i służby publiczne). Obecnie w budynku działają: bank i gabinet stomatologiczny.

 

Księga wieczysta BB1B/00006421/6 – w dziale III zawiera następujące wpisy:

  • ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność po działce nr 1642/2 wzdłuż jej wschodniej granicy pasem o szerokości 2 m.

Księga wieczysta BB1B/00037445/6 w dziale III zawiera następujące wpisy:

  • służebność drogi po działce nr 1640 pasem o szerokości 2m, biegnącym wzdłuż całej wschodniej granicy dz. 1640 - istniejącym szlakiem drogowym na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1642/3 obj. kw 75599
  • umowa najmu zawarta w dniu 01.06.2006r. na czas określony od 01.06.2006r. do 31.05.2016r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczyrku a Ewą Pakosz (indywidualna praktyka stomatologiczna).
  • służebność przejazdu i przechodu po dz. 1640, pasem oznaczonym w projekcie ustanowienia służebności, sporządzonym przez geodetę uprawnionego mgr inż. Jarosława Smoczyńskiego w dniu 10 sierpnia 2010 r., stanowiącym załącznik do aktu notarialnego, linią przerywaną koloru czerwonego

W budynku przeznaczonym do sprzedaży zawarte są następujące umowy:

Umowa najmu z Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Pakosz - do dnia 31.05.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  577 000,00 zł netto.

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Radziechowach -  Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność nieruchomości.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 57 700,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

1. Przetarg rozpocznie się w dniu 23 września 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

 

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości – 57 700,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 19 września 2014r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr9, poz. 59 z póżn, zm.).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.