Promocja RPO Województwa Śląskiego
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 12:45

BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY  UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości składające się z działek nr 2700/4, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2803/2, 2812/5, 2738/2 o łącznej powierzchni 1,0287 ha, zabudowane budynkiem o powierzchni zabudowy 2444,0 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2 objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz nie zabudowanych działek nr 2698/4, 2699/4, 2727 o łącznej powierzchni 0,2385 ha, objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej będących własnością Gminy Szczyrk oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych  w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości  udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd  Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Nieruchomości położone są w Szczyrku przy ul. Willowej 12 w powiecie bielski, woj. śląskim  i są w części zabudowane budynkiem Domu Wczasowego Włókniarz, nieruchomości przylegają do siebie i stanowią jeden kompleks.

Dom Wczasowy Włókniarz jest usytuowany w Szczyrku przy ul. Willowej, u podnóża południowego stoku masywu Klimczoka, praktycznie w centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią budynki mieszkalne wolnostojące, hotel, ośrodek zdrowia i tereny leśne. W pobliżu, przy ul Beskidzkiej są usytuowane: dom handlowy, restauracje, sklepy, apteki, urząd itp.  oraz stok slalomowy Beskidek z wyciągiem narciar­skim, rzeka Żylica itp.

Ośrodek położony korzystnie - praktycznie w centrum miasta a jednak w spokojnej okolicy bez zgiełku ulicy Beskidzkiej.

 

Budynek

Powierzchnia zabudowy                    Pz =   2 444 m2

Powierzchnia użytkowa                     Pu =   7 231 m2

Kubatura V = 27 809 m3

Budynek gospodarczy

Powierzchnia zabudowy                    Pz =   44 m2

 

Nieruchomości mogą być przeznaczone i zagospodarowane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta leżą w jednostkach strukturalnych:

• A4.35.UL - tereny zabudowy usługowej (hotele, motele, domy wczasowe)

• A4/1.2/KDI -droga publiczna dojazdowa

• A6. 27 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Nieruchomości mogą być wykorzystywane zgodnie z jej przeznaczeniem w planie.

 

Księga wieczysta BB1B/00129555/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00080100/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00111758/6 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Obciążenia nieruchomości – brak

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  8 450 000,00 zł netto (słownie osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej.


Do wylicytowanej kwoty - za działkę nr 2804/4 oraz udział w wysokości 160/17920 w działce            nr 2809/8 - stanowiącej 10,6 % wartości wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Do wylicytowanej kwoty - za działki, 2698/4, 2699/4 i 2727 - stanowiącej 2,39 % wartości wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium wynosi – 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i należy go wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 500000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) – wniesione na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 27 grudnia 2014r. z dopiskiem „Wadium Włókniarz”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby występującej w przetargu w charakterze pełnomocnika,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu w którym określono warunki przetargu można uzyskać w siedzibie organizatora przetargu tj: Urząd Miejski w Szczyrku. ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, lub na stronie internetowej http://www.bip.szczyrk.pl.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.